دیدن عسل در خواب

موضوعات : اخبار

دیدن عسل در خواب

از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آینده را پیش بینی کنند لذا برای این منظور اقوام مختلف علوم متنوعی را خلق کرده اند مانند ستاره شناسی ، تعبیر خواب ، طالع بینی ، فال قهوه ، روانشناسی رنگها ، کف بینی ، عدد شناسی ، تاروت وئی جینگ و غیره که کم هم نیستند تعبیر خواب نیز یکی از این علوم به شمار می رود و معایب و مزایای خودرا دارد.

هرچند خواب و تعبیر آن مشخصات و مختصات خاصی دارد اما برای آشنایی شما با این مقوله نیز مطالبی جمع آوری کرده ایم که در زیر می خوانید

در علم تعبیر خواب هم عسل جایگاه خاصی دارد .معبران اکثرا دیدن عسل و زنبور عسل در خواب را نیک دانسته اند.

بقیه در ادامه مطلب


تعبیر خواب زنبور:

1ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة کسب ثروتی قابل توجه است .

2ـ دیدن عسل در خواب ، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی .

-3 دیدن زنبور در خواب ، نشانة آن است که با کینة تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد

-4خوردن عسل : دوستی تازه

-5تماشای عسل: خوشبختی و کامیابی

-6انتخاب کردن عسل:کارهای سودمند انجام خواهد شد

7ـاگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که طعم حسادت و نفرتدیگران را خواهید چشید.

8ـاگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهدکرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت

محمدبن سیرین گوید:زنبور درخواب، مردی سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور اورا بگزید، دلیل که او را از مردی دون، رنج و مکروه رسد، یا سخنی ناخوش شنود. اگربیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصهچون زنبوران او را می گزیدند.

ابراهیم کرمانی گوید:اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، ویرا آزاری رسد. اگر زنبور بسیار در خانه خود جمع بیند، دلیل که او را با زنی سخن چینشغلی افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بینداز هوازنبوران بسیار جمع آمده اند، دلیل که لشگری در آنجا جمع شود. حضرت امام جعفر صادقفرماید: دیدن زنبور درخواب، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر.چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولیزنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خوابمی شود. اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنیسرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد. اگر در خوابزنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مباداغفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که ازعدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، درجمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

لوکاویتنهاو می گوید:

زنبورعسل نشانه نیکبختی

نیش خوردن از زنبور:مجادله با دوستان

در محیط کاری : امیدزیبا

گله زنبورعسل: محصولپربار

گرفتن:ناراحتی

کشتن:بدبختی

http://nish-o-nosh.blogsky.com


  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 8 اسفند ماه 1389
  • 17647 بازدید
  • 2 نظر