اثر زهر زنبور عسل و رتينوئيک اسيد

موضوعات : مقالات

مجله زيست شناسي ايران 1389; 23(1):141-150.
 
اثر زهر زنبور عسل و رتينوئيک اسيد روي القا تمايز نوروني سلولهاي P19
 
محسني كوچصفهاني هما*,پريور كاظم,نبيوني محمد,ابراهيمي باروق سميه
 
* تهران، دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم، گروه زيست شناسي
 
 

سلولهاي P19 جزء سلولهاي کارسينوماي جنيني موش هستند که مي توانند تحت القا با غلظت 7 – 10x5 مولار رتينوئيک اسيد به نورون تمايز يابند. اين رده سلولي مدل مناسبي براي بررسي اثر عوامل شيميايي مختلف بر روي رشد و تمايز نورونها به صورت تجربي محسوب مي شود. زهر زنبور عسل ترکيبات متنوعي دارد که مهمترين آنها مليتين، فسفوليپاز A2، آپامين و هيالورونيداز است. مطالعات نشان داده است که مليتين و فسفوليپاز A2 دو ترکيب اصلي زهر زنبور است که نقش مهمي را در تمايز نوروني در سلولهاي PC12 داشته و باعث افزايش رشد به بيرون نوريت مي شود. هدف اين تحقيق بررسي اثر توام زهر زنبور عسل و رتينوئيک اسيد در القا تمايز نوروني در رده سلولي P19 مي باشد. سلولهاي P19 با دانسيته 3x104 cell / ml را در محيط كشت ? - MEM حاوي سرمهاي 2.5 درصدFBS  و 7.5 درصد CS كشت داده و در 37 درجه سانتي گراد و 5 درصدCO2  انكوبه شد. نتايج اوليه به دست آمده از بررسيهاي مورفولوژيکي اين تجربيات نشان داد که 6 روز بعد از تيمار سلولها با رتينوئيک اسيد با غلظت 5x10-7مولار‏‏‏‏‏ در سلولها استطاله هايي ايجاد گرديد سپس سلولها به تدريج تا روز10  فنوتيپ نوروني را به دست آوردند ودر نهايت در روز يازدهم همه سلولها دچار نكروز كامل گرديدند. سلولهاي P19 كه با زهر زنبور با غلظتهايmg/ml  1 و 3 تيمار شده بودند، در روز ششم بعد از تيماراستطاله هايي را ايجاد کردند و اين سلولها کم کم ويژگيهاي نوروني پيدا کرده و تا روز دهم بر طول زايده ها اضافه گرديد و در نهايت در روز 11 همه سلولها دچار نكروز كامل گرديدند. در سلولهايي که رتينوئيک اسيد و زهر زنبور با هم اثر داده شده بودند نتايج مشابهي با آزمايشات فوق ديده شد ولي ميزان تمايز نسبت به دو گروه قبلي بالاتر بود.
 
كليد واژه: سلولهاي p19، نورون، تمايز سلولي، زهر زنبورعسل، رتينوئيک اسيد
 
 
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/56313890115.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 31 تير ماه 1390
  • 3640 بازدید
  • 0 نظر