بررسي تاثير عصاره الکلي بره موم (پروپوليس)

موضوعات : مقالات

مجله دانشکده پزشکي اصفهان تير 1388; 27(95):232-241.

بررسي تاثير عصاره الکلي بره موم (پروپوليس) حاصل از کندوهاي زنبور عسل ايران بر رشد تريكوفيتون منتاگروفايتيس، تريكوفيتون روبروم و تريكوفيتون وروكوزوم

ضيا محمدعلي*,مناني رضا,محمودي محسن,بيات منصور

* گروه علوم پايه، دانشكده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران

مقدمه: پروپوليس ماده اي صمغي است که به وسيله زنبورها، از جوانه ها يا ساير قسمت هاي گياه جمع آوري مي شود. اين ماده به خاطر ويژگي هاي بيولوژيك، دارا بودن ويژگي هاي ضدباكتريال، ضدقارچي و شفا دهندگي شناخته شده است. فعاليت ضدقارچي پروپوليس در مطالعات متعدد بررسي شده است.

روش ها: در اين مطالعه، اثر پروپوليس بر روي 21 سوش از سه گونه درماتوفيتي تريكوفيتون منتاگروفايتيس، تريكوفيتون روبروم و تريكوفيتون وروكوزوم در محيط آزمايشگاهي بررسي شد. ابتدا عصاره الكلي بره موم تهيه و سپس در رقت هاي مختلف به محيط كشت SCCافزوده شد. در مرحله بعد قارچ در مركز محيط هاي كشت حاوي عصاره، تلقيح و ميزان رشد آن بر اساس قطر كلني ايجاد شده در ده روز متوالي اندازه گيري و يادداشت و حداقل غلظت مهار كنندگي (MIC) عصاره تعيين گرديد.

يافته ها: عصاره الكلي بره موم فعاليت ضدقارچي مناسبي را بر ضد اين سه گونه نشان داد. حداقل غلظت مهار كنندگي (MIC) عصاره الكلي بره موم در هر ميلي ليتر از محيط كشت برابر با 00625/0، 0125/0 و 05/0 به ترتيب براي تريكوفيتون وروكوزوم، تريكوفيتون منتاگروفايتيس و تريكوفيتون روبروم تعيين شد.

نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه بره موم زنبور عسل ايران داراي ارزش دارويي به عنوان فرآورده اي طبيعي مي باشد و مي تواند فعاليت ضد قارچي خوبي داشته باشد.

كليد واژه: بره موم، تريكوفيتون منتاگروفايتيس، تريكوفيتون روبروم، تريكوفيتون وروكوزوم، درماتوفيتوزيس

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/59113889504.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 1 مرداد ماه 1390
  • 5657 بازدید
  • 0 نظر