بررسي تعادل هاردي - وينبرگ و چندشکلي

موضوعات : مقالات

دانش و پژوهش علوم دامي پاييز 1387; 2(-):49-55.

بررسي تعادل هاردي - وينبرگ و چندشکلي در جمعيت هاي زنبور عسل شمال غرب ايران با استفاده از آناليز ريزماهواره

اسدي نعمت اله,خدرزاده صابر,اميري نيا سيروس

به منظور مطالعه درون جمعيتي کلني هاي زنبورعسل نواحي شمال غربي ايران، با استفاده از نمونه هاي استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل، از 9 نشانگر ريزماهواره استفاده گرديد. پس از تکثير هر جايگاه به وسيله تکنيک PCRو تعيين ژنوتيپ، با استفاده از نرم افزارهاي مختلف، آناليزهاي مربوطه انجام پذيرفت. در اين تحقيق از بين نشانگرهاي مورد مطالعه، جايگاهA7  داراي بيشترين تعداد آلل مشاهده شده و جايگاه هاي A35و B124داراي کمترين تعداد آلل و جايگاه هاي A14و A24نيز مونومورف بودند. بيشترين محتواي اطلاعات چندشکلي در جايگاه هاي A107و A7و کمترين مقدار آن در جايگاهA35  نمايان شد. بيشترين هتروزايگوسيتي مشاهده شده و هتروزايگوسيتي مورد انتظار نااريب ني در جايگاه  A107(به ترتيب 0.983 و 0.921) و کمترين مقدار هتروزايگوسيتي مشاهده شده در جايگاه (0.101) A88و کمترين هتروزايگوسيتي مورد انتظار نااريب ني نيز در جايگاه (0.481) A35مشاهده گرديد. بيشترين و کمترين مقدار شاخص شانون نيز به ترتيب در جايگاه هاي (2.640) A107و (1.018) A35ديده شد. در اين جمعيت، جايگاه هاي A107وA7  در تعادل هاردي - وينبرگ و بقيه جايگاه ها داراي انحراف معني داري از وضعيت تعادل بودند.

كليد واژه: زنبورعسل، تعادل هاردي - وينبرگ، چندشکلي، ريزماهواره ها

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6000813870202.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 1 مرداد ماه 1390
  • 2821 بازدید
  • 0 نظر