بررسي چندشکلي موجود در کلني هاي زنبور عسل

موضوعات : مقالات

دانش و پژوهش علوم دامي پاييز 1387; 2(-):57-63.

بررسي چندشکلي موجود در کلني هاي زنبور عسل آذربايجان غربي با استفاده از جايگاه هاي ريزماهواره

اسدي نعمت اله,خدرزاده صابر,اميري نيا سيروس

به منظور بررسي تنوع موجود در کلني هاي زنبور عسل استان آذربايجان غربي، پس از نمونه برداري از کندوهاي سنتي و مدرن اين استان، از 9 نشانگر ريزماهواره زنبورعسل استفاده گرديد. پس از تکثير هرجايگاه به وسيله تکنيک PCRو تعيين ژنوتيپ هر آلل، توسط نرم افزارهاي مربوطه، آناليزهاي درون جمعيتي انجام پذيرفت. در اين پژوهش از ميان جايگاه هاي مورد مطالعه، جايگاهA7  و B124به ترتيب داراي بيشترين و کمترين آلل مشاهده شده و جايگاه هاي A14و A24نيز مونومورف بودند. بيشترين و کمترين مقدار محتواي چندشکلي جايگاه ها به ترتيب در جايگاه هاي A7و A35نمايان شد. بيشترين هتروزايگوسيتي مشاهده شده و بيشترين هتروزايگوسيتي مورد انتظار نااريب ني در جايگاه A107 (1.000و 0.897) و کمترين هتروزايگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار نااريب ني نيز به ترتيب در جايگاه هاي (0.000) B124و (0.233) A35مشاهده گرديد.

كليد واژه: زنبورعسل، چندشکلي، ريزماهواره

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6000813870201.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 1 مرداد ماه 1390
  • 3332 بازدید
  • 0 نظر