مطالعه اثر اسيد فرميك بر كنه واروآ

موضوعات : مقالات

پژوهش و سازندگي پاييز 1382; 16(3 (پي آيند 60) در امور دام و آبزيان):12-16.

 مطالعه اثر اسيد فرميك بر كنه واروآ Varroa destructor A.&T. درون سلولهاي مرحله شفيرگي زنبور عسل

 بحريني رسول,طهماسبي غلام حسين,نوذري جاماسب,طالبي مصطفي

 

 مرحله زاد و ولد کنه واروآ درون حجرات شفيرگي زنبورداران عسل طي مي شود که در اين مرحله کنه ها با تغذيه از همولنف شفيره زيان جبران ناپذيري را به زنبور وارد مي سازند. هم اکنون در دنيا مواد شيميائي مختلفي همانند اسيد فرميک جهت کنترل اين اکتو پارازيت به کار مي رود. در اين مطالعه تاثير بخار حاصل از اسيد فرميک 65% بر روي کنه هاي درون حجرات شفيرگي زنبور عسل بررسي گرديد. بدين منظور قطعاتي از شان مومي حاوي سلولهاي شفيرگي در بسته سلولي از کلني هاي آلوده به کنه واروآ انتخاب گرديد. اين شانها به دو گروه تيمار و يک گروه شاهد تقسيم و در انکوباتور (32 درجه سانتيگراد و 50 درصد رطوبت نسبي) نگهداري شدند. تيمار اول 24 ساعت و تيمار دوم و شاهد به مدت 96 ساعت جداگانه در معرض بخار اسيد فرميک 65% قرار گرفتند. نهايتاً تعداد حجرات شفيرگي در بسته، تعداد کنه زنده و يا مرده هر سلول و تعداد حجرات آلوده، بدون کنه، با کنه زنده و يا با کنه مرده شمارش شد. ميانگين درصد تعداد سلولهاي با کنه تلف شده در تيمار اول، دوم و شاهد به ترتيب 15.83، 56.32 و 7.36 درصد بود. محاسبات آماري نشان داد که بين تيمار دوم و شاهد در سطح 5% اختلاف معني دار مي باشد ولي بين دو تيمار اول و دوم، و بين تيمارهاي اول و شاهد اختلاف معني دار نبود. همچنين مشاهدات نشان داد که بخار اسيد فرميک ميتواند در مدت 96 ساعت 89 درصد از کنه هاي مادر و بازماندگان را در حجرات شفيرگي از ميان ببرد.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/560138260d02.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 4 مرداد ماه 1390
  • 12122 بازدید
  • 0 نظر