توليد ملكه زنبورعسل به روش موزائيكي و كماني

موضوعات : ملکه

توليد ملكه زنبورعسل به روش موزائيكي و كماني

 

زنبورداران اغلب براي رفع نياز زنبورستان خود اقدام به توليد ملكه با تعداد محدود مي كنند.براي اين كار ابتدا در فصل مساعد سال و وفور گرده گل وشهد در منطقه از بين كندوهاي خود يك كندوي پرتوليد و ارام را انتخاب كرده و از قابهاي حاوي نوزاد كندو به دو روش زير ملكه زنبور عسل توليد ميكنند:

 

الف- روش كماني توليد ملكه

 

در اين روش يكي از شانهاي پر تخم و يا لاروهاي بسيار جوان(حدود5/1-1 روزه) را انتخاب كرده و قسمت پايين شان را با چاقو يا تيغه داغ و تيز به صورت هلالي يا كماني با دقت ميبرند به طوري كه به سلولهاي كناري ان اسيبي نرسد.در اين حالت تمام قابهاي داراي نوزاد،لاروهاي جوان و تخم روز را بدون زنبورهايي كه رويشان نشسته اند به كندوي ديگري انتقال مي دهند و قابهاي با سلولهاي سر بسته را به جاي انها از ساير كندوهاي كمكي به داخل كندو مي اورند.هر گاه در اين كندو سلولهاي ملكه سر بسته اي وجود داشته باشد فوران انها را خراب نموده و با دقت لاروهايشان را به بيرون ميريزند.انگاه قابي را كه به صورت كماني شكل و از قسمت حاشيه بريده شده و داراي سلولهاي حاوي تخم و لارو بوده و بسيار جوان است به صورت متناوب دو سلول را از لارو و تخم تخليه نموده  و يك سلول را باقي مي گذارند(با سوزن پيوند انها را خالي ميكنند)و مجدادا دو سلول را تخليه و يك سلول را باقي مي گذارند.قاب فوق را در وسط جمعيت كندوي بي ملكه قرار داده و دو قاب شفيره مسن در دو طرف ان قرار مي دهند.در اولين كنترل (حدود5روز بعد)تعداد زيادي سلول سرباز ملكه در حاشيه برش كماني ظاهر مي شوند كه همگي براي انتقال به كندوي جفتگيري و يا يتيم شده قابل استفاده مي باشند.همين كار را به كمك دو جمعيت متفاوتنيز مي توان انجام داد كه در ان يك جمعيت را به عنوان جمعيت مادر انتخاب نموده و جمعيت ديگر نقش جمعيت پرستار را به عهده دار مي باشد.

 

تمام لاروها را از جمعيت مادري انتخاب مي كنند و پرستاري را به عهده جمعيت پرستار بدون ملكه قرار مي دهند.كندوي پرستار را كنترل كرده و تمام پستانكهاي موجود در ان را خراب ميكنند.

 

هر گاه در جمعيت پرستار تعدادي پستانك يا لاروهاي جوان كمتر از سه روز(يك تا دو روزه)يا تخم وجود داشته باشد زنبورها از نزديكي به كارگران روي قاب كماني خوداري خواهند كرد.به همين دليل بايد انها را به كندوي ديگري انتقال داد و در كندوي پرستار منتقل نمود ملكه كندوي پرستار نيز بايد از قبل حذف گردد.

 
 

ب- روش موزائيكي

 

در اين روش بهتر است يك شان خالي(پوكه خالي)را انتخاب نموده و قسمت پايين ان را با چاقو يا تيغه داغ و تيز و بريده و انگاه تكه هاي شانهاي داراي لاروهاي جوان را از ساير كندوهاي مرغوب به ابعاد متناسب تقريبا8*5سانتيمتر بريده و ان را به ناحيه زير قاب خالي به كمك موم مذاب چسبانيد.طرز چسباندن بايد به نحوي باشد كه محور سلولهاي شان عمود بر سطح زمين يا كف كندو قرار گيرد.در اين روش نيز به خاطر اينكه سلولهاي ساخته شده به هم نچسبد و موقع بسته شدن سر سلولها بتوان ان را بدون اسيب جدا كرد،بهتراست كه تخمها و لاروهاي داخل سلولهاي مجاور حاشيه را به طور يك در ميان تخليه نمود.

توليد ملكه زنبورعسل

روش توليد ملكه به روش موزائيكي

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 4 ارديبهشت ماه 1391
  • 9902 بازدید
  • 0 نظر