مزاياي معرفي ملكه زنبورعسل با قفسهاي فشاري

موضوعات : ملکه

مزاياي معرفي ملكه زنبورعسل با قفسهاي فشاري

 

اين نوع قفسهاي ملكه فلزي يا پلاستيكي بوده و به شكل مربعو با توري نمره8و به ابعاد حدود 8 يا 9 سانتيمتر و 6/1 سانتيمتر عرض ساخته شده اند.در كنار قفس يك لوله به قطر 5/1 و طول 2/3 سانتيمتر تعبيه شده است جهت وارد كردن ملكه.

نحوه كار به اين ترتيب است:

1- لوله را به وسيله شيريني ملكه پر مي كند.

2- كلني را يتيم ميكنند.

3- شربت 40به60به كلني مي دهند(40گرم شكر+60گرم اب جوشيده).

4- يك قاب كه يك طرف ان پوكه خالي و طرف ديگر ان شفيره كارگر است انتخاب كرده و ملكه را در قفس فشاري گذاشته و در وسط شان روي پوكه طوري فشار مي دهند كه ملكه بتواند به راحتي در داخل ان حركت كند.

5- شان حاوي ملكه را در وسط كلني با فاصله يك سانتيمتر از شان ديگر قرار مي دهند.در اينجا زنبورها شيريني مخصوص ملكه را خورده و او را ازاد مي كنند.

مزاياي قفس فشاري:

1- سطح تماس ملكه با زنبورهاي كارگر زيادتر است.

2- ملكه در داخل قفس مي تواند بر روي شان تخمگذاري كند بنابر اين فشاري به تخمدان او وارد نمي شود.

3- موفقيت اين روش 99 درصد است.معمولا3تا5 روز بعد قفسها را بازديد كرده و اگر ملكه ازاد نشده بود در ان صورت ملكه را ازاد كرده و قفس را برمي دارند.

قفسهاي فشاري ملكه زنبورعسل

قفسهاي فشاري زنبورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1391
  • 6434 بازدید
  • 0 نظر