پرورش زنبورهاي نر

موضوعات : ملکه

ملكه باكره در زمان جفتگيري به طور متوسط با 10-7زنبور نر جفتگيري ميكند ولي اين رقم تا بيش از 20زنبور نر گزارش سده است.ملكه هاي باكره و زنبورهاي نر قادرند تا چندين كيلومتر از كندوي خود پرواز كرده و در صورت عدم و جود زنبور نر بالغ ملكه ممكن است انقدر دور شود كه قادر به مراجعت به كندو نباشد.از اين رو بايد در محدوده پرواز جفتگيري ملكه ها زنبورهاي نر مناسب به تعداد كافي وجود داشته باشند.ثابت شده است كه زنبورهاي نر هر زنبورستان هنگام بعد از ظهر پرواز كرده و به نقاط معيني رفته و در انجا تجمع ميكنند. اين محلها را منطقه تجمع زنبور نر مي گويند.ملكه هاي باكره نيز اين محل ها را پيدا كرده و براي جفتگيري به انجا پرواز ميكنند.براي توليد تعداد كمي ملكه(حدود صد عدد)تامين زنبورهاي نز مشكل مهمي نيست؛زيرا خود كندو ها در فصل مساعد به تعداد كافي زنبور نر توليد ميكنند.ولي اطمينان زيادي به نژاد و خصوصيات ژنتيكي انها نمي توان داشت.بر عكس در مواقعي كه هزارها ملكه پرورش داده ميشوند،وجود تعداد كافي زنبور نر اهميت زيادي دارد.زيرا در يك بعد از ظهر ممكن است ملكه هاي باكره زيادي در جستجوي زنبور نر با يكديگر رقابت نمايند و اين امر ممكن است در روزهاي پي در پي تكرار شود.

بهترين راه پرورش و توليد زنبورهاي نز به تعداد كافي اينست كه يك تا دو شان زنبور نر را در هر يك از كندوهاي پدري انتخاب شده قرار داده و اجازه داده شود كه ملكه در انها تخمگذاري كند.اين كار بايد حدود 40-35روز قبل از استفاده از زنبورهاي نر شروع شده و به طور مرتب تكرار گردد. هر كندوي پدري مخصوص پرورش زنبور نر،قادر است تا حدود 200  ملكه را با زنبورهاي نر خود بارور كند.كندوهاي پدري را بايد از نژاد بسيار خوب انتخاب كرده و با شربت قند50درصد و گرده گل كافي تغذيه نمود.

زنبورعسل نر

www.mellifera.ir  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 29 فروردين ماه 1391
  • 10169 بازدید
  • 0 نظر