مشخصات موهاي سطح بدن زنبورعسل

موضوعات : نژاد

مشخصات موهاي سطح بدن زنبورعسل

 

اندازه و موهاي حلقه هاي پشتي شكم در تشخيص نژادها اهميت دارد.اندازه طول موهاي پشت حلقه پنجم شكم (overhair) زنبورهاي كارگر در نژادهاي گوناگون از 3/0 تا7/0 ميليمتر متغير است.

همچنين شاخص تومنتوم(tomentum index) كه نسبت عرض نوار موهاي پشت حلقه چهارم شكم(T) به عرض نوار فاقد مو در همان حلقه و حلقه بعدي(R) است در تشخيص و مقايسه نژادها ارزش زيادي دارد.

در بعضي ازنژادها(نظير نژادهاي كارنيولان و قفقازي)نوار موهاي پشت حلقه چهارم شكم (T) پهن و متراكم و در بعضي ديگر (مانند نژاد سياه اروپا) نوار باريك و متفرق است.در بعضي از نژادهاي افريقايي نيز اين نوار وجود ندارد.رنگ موهاي بدن زنبورهاي نر نيز در نژادهاي گوناگون متفاوت و يكي از معيارهاي تشخيص نژادهاست.براي مثال موي بدن نژاد ايتاليايي به رنگ زرد،قفقازي به رنگ سياه،كارنيولان خاكستري و نژاد تيره اروپا به رنگ قهوه اي تيره تا سياه است.

شاخص تومنتوم(tomentum index)

شاخص تومنتوم(tomentum index)  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 17 تير ماه 1391
  • 7665 بازدید
  • 0 نظر