واژه ها در عسل

موضوعات : تغذیه

استاندارد اصطلاحات و يا واژه ها در عسل

در اين استاندارد اصطلاحات و يا واژه ها با تعاريف زير بكار مي رود.

عسل 

عسل ماده اي است كه توسط زنبور هاي عسل Apis mellifera Apisfloreaبه طور طبيعي از شهد گل يا قسمتهاي ديگر گياه در كندو بوجود مي آيد.

 ويژگي ها 

ويژگي هاي ميكروبي عسل مي بايست مطابق باجدول شماره يك باشد .

جدول يك – حد مجاز ويژگيهاي ميكروبي عسل

رديف

ويژگي ها

تعداد حداكثر مجاز

روش آمون

 

1

2

3

 

 

كلوستريديومهاي احياء كننده سولفيت درگرم

مخمردر گرم

كپك در گرم

 

 

منفي

100

100

 

طبق استاندارد 2197 ايران

طبق استاندارد 997  ايران

طبق استاندارد 997 ايران

 نمونه برداري 

نمونه برداري براساس استاندارد ملي ايران 2836 : سال 1373 – روش نمونه برداري از فرآورده هاي كشاورزي بسته بندي شده كه مصرف غذايي دارند انجام گيرد.

آماده سازي آزمونه 

آماده سازي نمونه بر اساس استاندارد ملي ايران به شمارة 356 سال 1380 ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام - رقت هاي اعشاري براي آزمايشهاي ميكروبيولوژي انجام پذيرد.

روشهاي آزمون

آزمون كلوستريديومهاي احياء كننده سولفيت

بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 2197: سال 1373- روش جستجو ،شمارش و شناسايي كلوستريديوم پرفرانژانس (ولشاي ) و كلوستريديوم هاي احياء كننده سولفيت در مواد غذايي انجام پذيرد.

 آزمون مخمر 

بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 997 : سال 1370- روش جستجو و شمارش قارچها ( كپكها و مخمرها ) به شمارش پرگنه در 25 درجه سلسيوس انجام پذيرد .

آزمون كپك

بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 997 روش جستجو و شمارش قارچها (كپكها و مخمرها) به شمارش پرگنه در 25 درجه سلسيوس انجام پذيرد.

بيان نتايج و گزارش آزمون

بر اساس استاندارد ملي ايران : 2325 – آئين كار برد روشهاي عمومي آزمايشهاي ميكروبي انجام پذيرد .  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 6 دي ماه 1389
  • 3800 بازدید
  • 0 نظر