وجود ژن خودخواهی در زنبور عسل!

موضوعات : اخبار

گروهی از محققان کانادایی و استرالیایی با بررسی ‏DNA‏ زنبور عسل موفق شدند حضور ژنی با عنوان «ژن ‏خودخواهی» را تائید کنند.
مفهوم «ژن خودخواهی» نخستین بار در سال 1976 توسط ریچارد داوکینزبیولوژیست انگلیسی در مورد ‏انسان مطرح شد. اکنون گروهی از دانشمنداندانشگاه اونتاریوی غربی و دانشگاه سیدنی در استرالیا با ‏بررسی ژنوم زنبورعسل کشف کردند که «خودخواهی» تنها ویژه انسان نیست و در این حشره نیز بهصورت ‏یک رفتار ژنتیکی ازنسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
زنبور عسل از یک نظام پیچیده اجتماعی برخوردار است و به همین علت بهعنوان نوعی «ابر- ارگانیسم» ‏شناخته می شود. در نظام اجتماعی این حشراتزنبورهای کارگر ماده عقیم هستند و زنبور ملکه بزرگسال ‏توسط زنبورهای کارگرانتخاب می شود.
تاکنون ژن خودخواهی که عقیم بودن زنبورهای کارگر ماده را کنترل می کندشناسایی نشده بود اما اکنون ‏این محققان منطقه ای از ژنوم زنبور راشناسایی کردند که می تواند محل قرار گرفتن ژن خودخواهی زنبورهای ‏کارگرماده باشد.
براساس گزارش ساینس دیلی، نتایج این کشف که در مجله «‏Genetics»منتشر شده است نشان می دهد ‏که «ژن خودخواهی» نه تنها از نظر تئوری بلکه درواقعیت نیز وجود دارد. این محققان در این خصوص توضیح ‏دادند. دقیقا نمیدانیم این ژن چیست، اما می دانیم که در کدام منطقه ژنوم قرار دارد وبنابراین دستیابی به آن ‏بسیار نزدیک است  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 30 آذر ماه 1389
  • 4152 بازدید
  • 0 نظر