پرورش زنبور عسل زنبورعسل زنبور عسل دانلود زنبورداری زنبورداری پرورش زنبورعسل عبادی رحیم احمدی علی عکس زنبورعسل مریم گلی درخت نارون انواع کندو درخت بادام کندو آناتومی زنبور عسل

موضوعات : اخبار

ظوابط مهاجرت و استقرار زنبورستان ها :

 1- تقاضاي مهاجرت به صورت درخواست كتبي به همراه گواهي بهداشتي واحد زنبورداري از دامپزشكي ،مبني بر سلامت واغحد توسط زنبوردار ،قبل از مهاجرت به امور دام جهد كشاورزي شهرستان مبداء ارائه شود تا نسبت به صدور مجوز اقدام شود .

 2- امور دام جهاد كشاورزي شهرستان مبداء زنبوردار متقاضي را به اموردام شهرستان مقصد معرفي و پس از موافقت امور دام جهاد كشاورزي شهرستان مقصد به شرح زير اقدام به صدور مجوز مهاجرت مي نمايد. ( جهاد كشاورزي شهرستان موظف است رونوشتي جهت اطلاع به اموردام جهادكشاورزي استان ارسال نمايد).

 3-  موافقت امور دام شهرستان مقصد براي اسكان زنبورداران مهاجر به شكل زير انجام ميشود:      در مورد استقرار،حداكثر ده روز قبل از حركت زنبورستان به شهرستان مقصد، مجوز مهاجرت ارسال ميشود ودر صورتيكه درخواست اسكان يك منطقه براي دو زنبوردار در يك زمان به شهرستان مقصد برسد، الويت با زنبوردار داراي سابقه اسكان در آن منطقه خواهد بود.

-4زنبورداران در فصل كوچ موظف به رعايت حداقل فاصله زنبورستانهاي  خود به شرح زير هستند:

الف) از 30تا100 كلني به شعاع 1000متر ودرمناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشش گياهي 500متر .

ب) از 100تا 300 كلني به شعاع 1500 متر در مناطق جنگلي متراكم از نظر پوشش گياهي 1000  متر

ج) از 300 كلني به بالا به شعاع 2000 متر در مناطق جنگلي ومتراكم از نظر پوشش گياهي 1500 متر.

تبصره 1 : زنبورداران مجازنيستند به منظوراشغال منطقه كلني هاي خود را به بنه هاي كوچكتر تقسيم كنند مگر كساني كه بيش از500 كلني داشته باشند كه در اين صورت مازاد بر اين تعداد را ميتوانند با رعايت فواصل تعيين شده در محلهاي ديگر مستقرنمايند.

تبصره 2: قرار دادن كندهاي خالي در منطقه حقي  را براي زنبور دار ايجاد نمي نمايد.

تبصره 3: فواصل اعلام شده در بند 4 با توجه به موقعيت جغرافيايي واقليمي هر منطقه، رعايت حداقل مشخص شده توسط اموردام استان قابل افزايش است.

 5-در مراتع وجنگلها و صحراهاي شهد خيز كشور، افراد (حقيقي وحقوقي ) حق تعرض و جلوگيري از اسكان زنبورداران مهاجر را ندارند و در موارد بروز اختلاف ، اموردام جهاد كشاورزي با در نظر گرفتن كليه موارد فوق ، ملزم به حمايت از زنبور داران است.

 تبصره: صحراي شهد خيزبه منطقه ايي اطلاق ميشود كه داراي گياهان خودرو باشدو در مالكيت اشخاص نيست.

 6-موارد پيش بيني نشده در اين دستورالعمل با در نظركارشناسي واح زنبورداري استان قابل اجراست.

7-با زنبورداران متخلف از مفاد اين دستورالعمل ،در مراحل اول برخوردهايي از قبيل قطع خدمات زنبورداري ( خدمات دولتي و تعاوني ) و در مراحل بعدي ابطال شناسنامه زنبورداري ومعرفي به مراجع ذيصلاح صورت خواهد گرفت ومديريت جهد كشاورزي استان مبداء موظف به اجراي آن خواهد بود.

www.jkghazvin.maj.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

* پرورش ملکه:

با توجه به تخصصی بودن مطالب سایت ، پرورش و چگونگی تولید ملکه زنبورعسل درحالت طبیعی
در کندوی زنبورعسل مورد نظراینجانب نمی باشد . بلکه ما  در اینجا سعی بر آن داریم که  روشهای مختلفی که به منظور تولید تجاری  ملکه  زنبورعسل  وجود  دارد را مورد  بررسی و آموزش قرار
خواهیم داد.

قبل ازهراقدامی به منظورتولید ملکه بصورت انبوه، آماده سازی کلنی مادری و کلنی پرستارازاهمیت خاصی برخوردارمیباشد . لازم به ذکر است که استفاده  کردن از کلنیهای مادری و یا کلنیهای پرستار نامناسب نتیجه نا مطلوبی را در بر خواهد داشت.
آماده سازی کندوی مادری:
دررابطه بامنبع تولید ملکه های آینده  باید گفت که استفاده سالانه ازیک ملکه اصلاح شده که قابلیتهای
خود را درسالهای گذشته نشان داده و ازارزش ژنتیکی بالایی برخوردار بوده، مورد توجه قرارگیرد.
نخست ، پنج روز قبل از روز پیوند زدن ، با آویزان کردن یک شانه بافته شده تیره رنگ با سلولهای کارگرکه اصطلاحا" به آن پوکه هم گفته میشود،درداخل کندوی اصلاح شده مادری،شرایط تخمگذاری
ملکه وبعدها برداشت لارو ازداخل این قاب وانتقال این لاروها به داخل ته فنجانکها را آماده میسازیم.
ما نیازمندِ  لاروهایی هستیم که از اوّل دوره لاروی  آنها ۱۸ ساعت گذشته باشد . که با آویزان کردن
به موقع شانه بافته شده  ومهار کردن ملکه برروی این شانه به وسیله یک قاب مهار کننده ملکه و یا درکندوهای قوی،  بدون قاب مهار کننده ملکه ،این نیازرا ممکن خواهیم ساخت. فراموش نکنید که با
کمی شربت تحریکی ملکه راتشویق به تخمگذاری منظم وگسترده کنید تادرهنگام برداشت لاروهای هم
سن دچار مشکل نگردید.
آماده سازی کندوی پرستار:
کندوی پرستارهمان کلنی می باشد  که فنجانکهای دارای لارو۱۸ساعت رادریافت کرده وبه شاخونهای
قوی ودرشت بافت تبدیل کرده، باید دارای شرایط خاصی بوده که ازقبل به این منظور آماده شده باشد.
ما میتوانیم از یک کلنی با ملکه در این مورد استفاده  کنیم. امّا باید حداقل از۲۰ شان پر زنبور تشکیل
شده باشد. من شخصا" استفاده ازکلنی یتیم را ترجیح می دهم، چون موفقیت بیشتری را درپیش دارد و احتیاج  به شرایط  خیلی عالی طبیعی با پتانسیل بالای گرده و شهد هم  نمیباشد. ناگفته نماند که شرایط محیطی کاملا"مناسب باعث تولید ملکه های درشت و قوی خواهد شد. برای مثال دراواخراسفند ماه در منطقه دزفول ودر اواخراردیبهشت ماه درشرایط استان همدان پیشنهاد میشود که این هم ارتباط  زیادی
به پیش و پس بودن سال دارد.

آماده سازی کلنی پرستار باید چهار روزقبل از آویزان کردن قاب حاوی فنجانکها صورت پذیرد.اوّل
یک کندوی قوی را بی ملکه و یتیم کرده. بعد تمامی شانه هایی که دارای لاروسر بازمیباشد از کندو
پرستار خارج کرده وبا شانه های کارگرتخمگذاری شده نزدیک به تولد کندوهای مجاورتعویض کنید.
کنترل پارازیت واروا را حتما" مورد نظرداشته باشید که کلنیهای آلوده  نتیجه ای نا مطلوب به همراه
خواهند داشت. به میزان گرده و عسل کلنی توجه داشته باشید و درصورت کمبود، این نیاز مبرم را
را با تغذیه و یا تعویض شانه ها بر طرف کنید.
سعی کنید حتی الامکان  کلنی را فشرده کرده و در روز پیوند زدن با بازدید مجدد کلنی پرستار کلّیه
شاه خونهای بافته شده را با خارج کردن لاروداخل شاه خون وبرداشتن ژله همه شاه خونها در داخل
یک شیشه  کوچک دردار ونگهداری این ژله در قسمت پایین یخچال  اقدام نمایید. تغذیه کلنی پرستار
با شربت غلیظ  که ازدوتا شکر و یکی آب تشکیل شده تا  مرحله دربست شدن شاخون ها  ضروری
است .
انتقال لارو به داخل فنجانک یا همان عمل  پیوند زدن:
آماده سا زی تیرک پیوند و کاشتن سلولهای پلاستیکی یا مومی که سلولهای مومی را می توان با فرو
کردن چوبکهای  تراشیده به این منظور یا  استفاده از شیشه  آب مقطر ۱۰ سی سی که در داخل آب
صابون فروبرده شده وتکانیده و بعد داخل موم ذوب شده با درجه حرارتی حدود۷۰ درجه فرو کرده
ساخته و استفاده کنید .مهم این است که قطر دهانه ته فنجان ۹ میلیمتر باشد. نه کمتر و نه بیشتر! من شخصا" از ته فنجانکهای پلاستیکی استفاده میکنم  که شرایط انتقال و جابجایی مناسب تری را ممکن
می سازند.

می توان به آسانی با بریدن دو نوار مومی به پهنای تیرک پیوندی که قرار است درداخل قاب  آویزان
کرده و گرم کردن  این نوارها به وسیله یک سشوارمعمولی و چسبانیدن آنها بر روی تیرک و مجددا"
گرم کردن و فشاردادن  ته  فنجانکها برروی تیرک ، باعث قرار گرفتن این فنجانکها  بر روی تیرک
پیوند میشود. دررابطه با فنجانکهای مومی نمی توان به آنها فشارآورد ، و باید با کمال احتیاط با کمی
موم مذاب شده آنها را برروی تیرک چسبانید.شما میتوانید به مراتب با تمیزکردن فنجانکهای پلاستیکی
و شربتی کردن آنها و آویزان کردن این تیرکها ۲۴ ساعت قبل ازپیوند زدن،آنها را کاملا" آماده نمایید. زنبورها  با تمیزکردن این سلولها وکشیدن یک لایه مومی نازک درداخل آنها،باعث آماده سازی کامل
آنها برای  پیوندزدن خواهند شد.

البته عکسی که مشاهده می فرمایید،ازسیستم خاصی برخورداربوده و تمامی قسمتهای آن برروی یک
دیگر مونتاژ شده و شما دراین سیستم نیازی به نوار مومی ندارید. ولی توضیحات بالا هم دقیقا" همین عملکرد را خواهد داشت.فراموش نشود که بیشتراز تعداد ۱۲ عدد ته فنجان بر روی یک تیرک قرار
ندهید وبیشتراز۳۶ عدد ته فنجان درهرسری دریک کلنی توصیه نمی شود، چون درآن صورت تعداد
و کیفیت شاخونهای بافته شده به شدّت کاهش خواهد یافت.!
سوزن پیوند و انواع آن:
در حال حاضر دو نوع سوزن پیوند، که همان سوزن انتقال لارو از داخل حجره زنبورهای کارگربه
داخل ته فنجانکها میباشد وجود دارد.که اوّلی که عکس آن رادرپایین مشاهد میکنید، سوزن پیوند چینی
نامیده میشود که از آن برای انتقال لارو۱۸ ساعته با ژله زیر آن استفاده میکنیم. توصیه میشود که از
این سوزن درفصلهایی که زنبورها فعالیت شدید دارندوقادرند ژله رویال زیادی تولید کنند،استفاده کنید.
سوزن پیوندهای زیادی دربازاروجود دارد که شکل همین سوزن رادارا میباشد.ولی کیفیت لبه باریکی
که لارورا باآن برمیداریم مهم است که بیشترآنها دارای لبه پلاستیکی هستند،که توصیه نمی شوند.ولی
برای مثال نوع آلمانی آن دارای یک  لبه  باریک از جنس خاص و محکم ولی کاملا" انعطاف پذیری
است که ازقسمت استخوانی بال پرندگان تهیه شده است و کیفیت بالایی را دارا میباشد توصیه میشود.

و نوع دوّم  سوزن که اصطلاحا" سوزن پیوند فلزی می باشد و قدیمی تر و متداولتر است ، شمار را
قادر میسازد که باکمی سوحان کاری برروی جک قلاب بافتنی که لنه آن به شکل مورد نظر صورت گرفته و حالت داده شده است ، ساخته و استفاده کنید.

استفاده از این نوع سوزن پیوند انتقال لارو را برروی ژله ممکن میسازد که این نوع انتقال با سوزن
پیوند چینی امکان پذیر نمی باشد.
پیوند زدن با سوزن پیوند چینی:
همان طوری که قبلا" اشاره شد استفاده ازاین نوع سوزن پیوند  باید درشرایط محیطی کاملا" مناسب
از نظر میزان گرده و شهد درمنطقه صورت پذیرد. در این سیستم احتیاجی به جمع آوری ژله رویال
نمی باشد و شما می توانید با حرکت لبه سوزن ازسمت دیواره حجره به پایین و تا زیر لاروِ انتخاب
شده، لارو را با ژله داخل سلول برداشته و به داخل ته فنجانک انتقال دهید. لازم به ذکراست که در
هنگام جدا کردن لارو ازسوزن، همانطوری که درتصویرمشاهده می فرمایید اوّل لبه سوزن پیوند را
نزدیک به دیواره روبرویی ته سلول کرده بعد با کمی فشاربه پایین یک زاویه ۹۰درجه در ناحیه بعد
ازلارو وژله تشکیل داده و بعدازچسبانیدن کامل لبه باریک سوزن ازقسمت زاویه داده شده به آرامی
دکمه انتهای سوزن پیوند را فشارداده و لارو و ژله را ازسوزن جدا نموده و درته  فنجان قراردهید.

پیوند زدن با سوزن پیوند فلزی :
بنده شخصا" ازاین نوع سوزن پیوند استفاده کرده ودراین سیستم ماباید حتما" ژله رویال داشته باشیم
و با رقیق کردن ژله به وسیله آب مقطر به نسبت ۳۵ درصد آب و۶۵ درصد ژله که در داخل یک
شیشه کوچک در دار انجام شده  و تقسیم ژله به وسیله یک سرنگ کاملا" تمیزدرداخل فنجانکها به
گونه ای که هر فنجانک یک قطره کامل دریافت نموده، اقدام به پیوند زدن می کنیم .درهردو روش
پیوند زدن باید نور کافی دراختیار داشته باشید وانتخاب لارو۱۸ ساعت ازاهمیت خاصی برخوردار
است. ما می توانیم ازسوزن پیوند فلزی در پیوند دوبله که باعث دریافت کردن بیشتر ژله رویال در
دوره رشد لاروها شود استفاده نمایم . بعد از تقسیم ژله درداخل  فنجانکها ، اقدام  به برداشت لارو
مناسب می کنیم.دراین سیستم خیلی مهم هست که به هیچ وجه لارو را پشت رو برروی ژله فنجان قرارندهیم که در این صورت باعث خفگی لاروشده و مواظب باشید که لارو را در داخل ژله فرو
نبرید که غرق شدن لارو در ژله را به همراه دارد! به آرامی بعد از برداشت لارو ازسمت کمرآن
و شناور کردن آن برروی ژله، نسبت به انتقال لارو بعدی اقدام نماید. پیوند دوبله به معنی آن است
که بعد از۳روزاز پیوند زدن و آویزان کردن تیرک پیوند درداخل کندوی پرستار، مجددا" این تیرک
به محل آزمایشگاه آورده وبا برداشت لاروهای رشد کرده ازداخل ته فنجانها وانتقال لارو۱۸ ساعته
مجدد بر روی  این ژله باعث می شود که زنبورها مجددا" به لارو جوان غذا بدهند واز این طریق
دو برابر غذا دراختیارلارو ملکه قرارخواهد گرفت.لازم به تذکراست که با این روش تعداد کمتری
از شاخونها ازطرف زنبورها مورد قبول واقع خواهند  شد . ولی ملکه های متولد شده  ملکه هایی
درشت و قوی و مناسب تری  برای تلقیح مصنوعی خواهند بود.

چه نکاتی را در پیوند زدن باید در نظر گرفت:
آماده سازی کندوی پرستاراز اهیمت خاصی برخوردار است. انتخاب فصل پیوند زدن وانتخاب لارو
مناسب و برنامه ریزی دقیق باعث نتیجه گیری مطلوب وموفقیت خواهد شد. بارها مشاهده میشود که
توصیه شده اتاق پیوند باید  گرم  و مرطوب باشد. به نظر اینجانب شما می توانید دردمایی حدود ۲۲
درجه سانتیگراد  و یا دروضعیت چادر صحرایی و بدون رطوبت خاص به راحتی پیوندبزنید وحتی
تا دو ساعت قرار دادن لاروها در دمای ۲۵ درجه در داخل اتاق درصورتی که درمعرضوزش باد
قرار نگیرد، هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت. در آلمانزنبورداران با آماده  کردن کندوی پرستار در زنبورستان خود و انجام عمل پیوند درمراکز تحقیقات پرورش زنبورعسل وانتقال اینتیرکهای حاوی لاروها به زنبورستان،حتی تا شعاع مصافتی ۲۰۰کیلومتر هم انجام میشود وهیچ مشکلی ایجاد نمیکند.
تشخیصلارو ۱۸ ساعته:
من در حدود ۱۵ سال پیش برای اوّلین بار اقدام به پیوند زدن ملکه زنبور عسل کردم . برای انتخاب
یک لاروصحیح مشکلات متعددی داشتم تا اینکه به این نتیجه رسیدم که یک قاب که حاوی سه تیرک
است را به تیرک Aمخصوص لاروهای بسیار جوان،تیرکB مخصوص لاروهایی که لارو برروی
مقدار کمی ژله  شناوراست و تیرک C مخصوص لاروهایی که تقریبا" را حت با چشم دیده میشوند، اختصاص داده وبعد اقدام به پیوند زدن نمودم .وبعد همه این تیرک ها را به کندوی پرستارکه شرایط 
خوبی داشت تحویل دادم . وازاین طریق متوجه شدم  که کدام  یک ازلاروها بیشتر مورد قبول واقع
خواهند گردید!چون قدرت بینایی افراد متفاوت میباشد،مشکل میتوان یک استاندارد خاصی را پیشنهاد
کرد.ولی باید گفت که دقت کنید ازلاروهایی استفاده کنید که ساعات اوّلیه دوره لاروی راگذرانیده اند
و درمورداستفاده ازسوزن پیوند چینی باید حتما" لارو برروی کمی ژله شناور باشد. به هیچ  وجه از
تخم روز و یا لاروی که به راحتی با چشم دیده می شوند و رشد کرده اند، استفاده نکنید.

پیوند زدن با دستگاه کارل جنتر:
لازم به ذکراست که کار با این دستگاه فقط برای کسانی توصیه می شود که واقعا" توانایی پیوند زدن
را  ندارند و یا در مقیاس خیلی کم به تولید ملکه می پردازند. مشکل بزرگی که این دستگاه دارد این
است که ماباید  ملکه مادری را مدتی در داخل این  دستگاه حبس کنیم  و آن را وادار به  تخمگذاری
در داخل حجره های پلاستیکی کرده ، که اکثرا" دو روز طول میکشد  تا ملکه این حجره ها را قبول
کند و شروع به تخمگذاری نماید.و گاهی هم دیده میشود که درداخل هرسلول دویا سه تخم میگذارد.و
این به این علت است که ملکه مادر با تخمگذاری روزانه  حد اقل ۱۰۰۰ عدد در روز دراین دستگاه
تحت فشارشدید قرارگرفته است و مجبوراست این چند روزه  داخل دستگاه را از تخمگذاری اجتناب
کند که این امر باعث جمع شدن شکم ملکه خواهد شد .و وقتی که شما ملکه را به کندوی خودش باز
می گردانید، بارها دیده شده که کلنی ملکه را قبول نمیکند و اقدام به کشتن ملکه میکند. این بخاطراین
است که ملکه دیگر تا مدتی توانایی  پاسخ  به  نیاز و تخمگذاری  وسیعی که یک کندوی قوی به آن
احتیاج دارد را نخواهد داشت.به دلیل اینکه شکم  ملکه جمع  شده و درغیاب ملکه  کلنی هم خود را
آماده  شاخون  سازی می کند. اگراز این دستگاه استفاده می کنید ، دو روز قبل از حبس کردن ملکه
داخل دستگاه با مالیدن عسل برروی حجره های پلاستیکی و آویزان کردن دستگاه در داخل  کندو که
خود  منجر به اینکه زنبورها یک لایه  مومی نازک  در داخل این حجره ها بافته و شرایط را برای
تخمگذاری ملکه آماده تر سازند .

 

 مراقبتهای بعد از پیوند زدن:
همیشه به یاد داشته باشید که انتقال شانه حاوی لارواززنبورستان تا محل پیوند زدن وهمینطوربرگشت
تیرک پیوند زده شده به داخل کندوی پرستاردریک فضای بسته مثل کندوچه(البته بدونه زنبور) یا حتی
داخل یک  پلاستک بزگ یا جایخی  فومی انجام شود تا این قاب در حال حمل در مجاورت  باد قرار
نگیرد! قبلا" گفته شده بود که قبل از آویزان کردن تیرک پیوند زده  شده درداخل کندوی پرستار بایداز
عاری بودن هرگونه  شاخون زده شده  اطمینان حاصل شود. بعد اقدام  به  پیوند زدن و آویزان نمودن تیرک در داخل کندوی پرستار کنید.
شما می توانید ازهر کندوی پرستار دو بارشاه خون تکمیل شده برداشت کنید.این به گونه ای است که
بعد از سر بست شدن شاه خونها ، آنها رابا محافظ شاه خون درطبق بالای یک کندوی پرجمعیت قرار
داده و یا داخل دستگاه آنکوباتورقرار دهید. چون از این به بعد شاه خونها فقط به دما ورطوبت احتیاج
دارند. بعد می توانید مجددا" به کندوی پرستار تیرک پیوند جدید بدهید . ولی فراموش نشود که چنانچه
کندوی پرستار بیشتر از۲۱ روز بدونه ملکه  بماند ، حتما" نر زا خواهد شد!پس بنابراین بعد از دوره
 دوم با تقسیم کندوی پرستار به دو یا سه کندوی جدید و دادن ملکه های بارور به این کندوها، وتقویت جمعیت با شانه های حاوی تخم زنبور کارگر سر بست و درحال تولد، باعث بازسازی جمعیت کندوی پرستار شوید. 

متاسفانه در داخل کشوراز این نوع محافظهای شاه خون وجود ندارد و شما میتوانید با استفاده ازتوری
آلومینیومی با کمی مهارت تعدادی از این نوع محافظها را درست کنید. در کندوی بدون ملکه می توان
به صورت  بلند مدت حتی تا ۵ روز ملکه ها را در این  وضعیت نگهداری  کرد ، مهم  این است که روزانه یکباربه وسیله اسپری آب به ملکه ها آب داده شود.ولی دردستگاه آنکوباتور نمیتوانید بلند مدت ملکه نگهداری کنید.چون ملکه ها نیازبه پرستاری وتغذیه دارند ودمای داخلی دستگاه که۳۴و نیم درجه
وبا رطوبتی حداقل ۷۰ درصد است ، محیط مناسبی برای نگهداری بلند مدت ملکه متولد شده نمیباشد.
فراموش نشود که حتما" ۴۸.ساعت قبل از تولد ملکه ها شاخونها را بصورت  انفرادی تقسیم کرده  یا
به کندوچه های پرورش ملکه تحویل دهید. چون اختلاف سن لاروهای برداشت شده میتواند تولد غیره
منتظره را به دنبال داشته باشد.

تقسیم شاه خونها و آماده سازی کندوچه های پرورش ملکه:
سه روز قبل ازتولد شاه خونها نسبت به پرکردن کندوچه های پرورش ملکه و یا بچه گیری آنها اقدام
نمایید. لازم به تذکراست که یتیم ماندن کندوچه پرورش ملکه ویا کندوی جدید به مدت حداقل۲۴تا ۴۸ ساعت ضروری می باشد. توصیه می کنم حتما" از زنبور جوان کارگراستفاده شود وهیچگاه از پوکه
بافته شده استفاده نکنید، این به این معنی است که اوّل یک نوار۵ سانتی ازبرگه موم را داخل و بالای
قاب کندوچه بچسبانید و حداقل دو قاب را به اینصورت تکمیل و در کندوچه  آویزان کنید، بعد شربت
خوری کندوچه راازشربت درست شده با تناسب دوتا شکر و یکی آب به مقداری که درحین جابجایی کندوچه به انبار مشکل ساز نباشد پر کنید. با  گذاشتن این کندوچه ها درکنار کندوهای  قوی نسبت به
برداشت زنبورکارگر از داخل طبق عسل که محل تجمع زنبوران جوان هست اقدام نموده و در داخل
یک  وان پلاستیکی تکانیده  و با اسپری کردن آب بر روی  زنبوران از پرواز آنان جلوگیری  کنید .
این امر گذشته از اینکه باعث تامین آب مورد نیاز زنبورها می باشد ، موجبات آرامش آنها را هم بر قرارمی کنید. بعد به میزان هر کندوچه  به اندازه یک شیشه  نیم کیلویی  پر از زنبوردر کندوچه ها
ریخته و با گذاشتن یک قطعه پلاستیکی که ازدور تا دوردر کندوچه بیرون زده باشد ، درکندوچه را
ببندید  و کندوچه را در داخل یک  انبار تاریک و تقریبا" خنک  قرار دهید .البته  فراموش نکنید که
دریچه پرواز کندوچه  را بسته واز باز بودن  هواکش کندوچه  اطمینان حاصل کنید.

کندوچه بالا که از نوع یک قابی EWK آلمانی می باشد و با دو قطعه شیشه در سمت چپ و راست
مهار زنبورها راممکن می سازد، این کندوچه ها درایستگاه های قرنطینه شده استفاده می شود وامکان کنترل و جلوگیری صد درصد از ورود زنبورهای  نر ناخواسته را ایجاد می کند. دراین سیستم برای
تغذیه ازخمیر شیرین استفاده میشود.البته هردوتا ازاین کندوچه ها در یک کندوچه محافظ قرارمیگیرد!

شما میتوانید بدونه نگرانی حتی تا یک هفته این کندوچه ها را با دربسته شده درانبار قراردهید.و یک
روزبعد ازپرکردن کندوچه ها نسبت به تقسیم شاه خونهای رسیده در داخل کندوچه ها اقدام کنید. قبلا"
گفته شد که حتما"از پلاستیک درزیردرکندوچه استفاده شود که این باعث جلوگیری ازپرواز زنبورها
به بیرون خواهد شد.شما میتوانید با ایجاد یک سوراخ کوچک بایک میله داغ برروی پلاستیک نسبت
به آویزان کردن شاه خون در داخل کندوچه اقدام کنید بدون اینکه زنبورها به بیرون پرواز کنند.

کندوچه ها در داخل انبار

تولد شاه خونها در داخل کندوچه ها:
همیشه به یاد داشته باشید که کلنی های قوی و یا  کندوچه هایی که مکررا" یتیم می شوند شاه خونرا
راحت تراز ملکه باکره قبول می کنند! به این دلیل شما باید با برنامه ریزی دقیق، کار پرورش ملکه و
پرکردن کندوچه ها را انجام دهید. وبرداشت ملکه های جفت خورده ازداخل کندوچه ها، ویتیم گذاشتن
آنان به منظورقبول کردن بهتر شاه خون و یا ملکه باکره ،همگی نیاز به برنامه ریزی و دقت کار بالا دارد.                   

جدول مراحل رشد ملکه و موعد تلقيح مصنوعی آن:

  مرحلهٔ رشد تخم   گذاشته شده به روز

  روز بعد از

     پیوند

          فرم مراحل

             رشد

         کارهايی که با ید

           انجام شود

۱ .تا ۳

        -

    تخم   روز

 

 ۴

        0

مرحلهٔ اول لاروی

            پیوند زدن

۵

        ۱

مرحلهٔ دوم لاروی

                   "

 ۶

        ۲

مرحلهٔ سوم لاروی

                   "

 ۷

        ۳

مرحلهٔ چهارم لاروی

                   "

 ۸

        ۴

دورهٔ دوم لارو کشيده

 

 ۹

        ۵

مرحله بسته شدن  سلول

 

۱۰

        ۶

مرحله اول عروسکی

 

۱۱

        ۷

مرحله کامل عروسکی

 

۱۲

        ۸

 

 

۱۳

        ۹

 

کندوچه ها را پر کنيد ! و  آنها  را درانبارخنک انبار  کنید

۱۴

        ۱۰

 

 

۱۵

        ۱۱

 

شاه خون ها را تقسيم کنيد

۱۶

        ۱۲

موعد تولد شاه خون ها

 

۱۷

        ۱۳

 

کندوچه ها را بيرون بگذاريد

۱۸

        ۱۴

 

 

۱۹

        ۱۵

 

 

۲۰

       ۱۶

 

 

۲۱

      ۱۷

 

 

۲۲

       ۱۸

 

 

۲۳

       ۱۹

 

گاز CO2داده شود

۲۴

       ۲۰

 

تلقيح شود

 

 

 

 

استقرار کندوچه ها در ایستگاه باروری ملکه ها :
دقت و توجه داشته باشید که بعد ازمعرفی شاه خونها و تولد ملکه ها در داخل انبار، زنبورها کم سرو
صدا تر خواهند شد. و حداقل ۲۴ساعت بعد ازتولد ملکه در داخل کندوچه میتوانید کندوچه را با شبکه
مهار ملکه در پایان روزدرفضای آزاد قرار دهید. اگردریچه را بدونه شبکه مهار ملکه در فضای باز،
باز کنید ،بخاطر شک شدیدی که بعد ازتاریکی بلند مدت به زنبورها داده میشود، همگی به اتفاق ملکه کندوچه  را ترک خواهند کرد! ولی با قراردادن شبکه مهار کننده ملکه به مدت یک یا دوروزدرجلوی دریچه  پرواز بیشتر از۹۵ درصد موفقیت خواهید داشت. فراموش نکنید بعد از دو روز دریچه پرواز
را کاملا" باز کنید تا ملکه بتواند به بیرون پرواز کند.

از قوی شدن بیش ازحدّ کندوچه ها جلوگیری کنید و درمورد کندوچه های ضعیف یا نرزاع پیشنهاد
میشود که آنها را جمع کرده و بعدازضد عفونی دوباره  تشکیل دهید. برای علامت گذاری ملکه ها
از وسیله ای که تصویر آن را در پایین مشاهده می فرمایید استفاده کنید . ساخت این وسیله مشکلی
زیادی ندارد و با استفاده ازتوری پارچه ای یا پلاستیکی که سوراخهای ۳ در۳ میلیمتر داشته باشد،
ممکن می باشد. به هیچ وجه از لاکهای زیبایی برای علامت گذاری استفاده نکنید. که کاملا" آسیب
رسان است و باعث ازبین رفتن ملکه میشود. خودکارهای خاصی وجود دارد که میتوانید تهیه کنید.

تقویم علامت گذاری سالانه  ملکه های متولد شده :

 

 

ادامه مطلب